6 hlavních důvodů, proč mě volit:

Celostátní politika

1. Mám politickou zkušenost

Jako ministr životního prostředí jsem provedl úspěšně Senátem všechny návrhy zákonů, které jsem předkládal. Znám prostředí Senátu a umím se v něm pohybovat. Umím spojovat lidi a vyjednávat kompromisy.

2. Rozumím ochraně životního prostředí a ochranně lidských práv

Chci pracovat hlavně na tématech, kterým se dlouhodobě věnuji a kterým rozumím, na ochraně životního prostředí a lidských práv. Znáte mé názory, moji kvalifikaci. Víte, s čím do Senátu jdu.

3. Mám připravené konkrétní návrhy změn zákonů

Potřebujeme zákon, který zlepší stav ovzduší v zemi. Budu chránit půdu před jejím zastavováním. Všechny národní parky by měly podléhat stejným pravidlům. Tím bude Šumava zachráněna před chystanými developerskými projekty.

Zahraniční politika

4. Za lidská práva, proti putinovskému Rusku a za Tibet

Navrhnu tvrdší pozici proti imperiálnímu putinovskému Rusku, tj. politické i ekonomické sankce a Evropský plán energetické nezávislosti na Rusku. Budu prosazovat principiální zahraniční politiku ve vztahu k porušování lidských práv v Číně, Tibetu a jinde ve světě.

Místní politika

5. Domácí čistírny odpadních vod bez byrokracie

Stejně jako v celostátní politice chci pracovat hlavně na tématech, kterým se dlouhodobě věnuji a kterým rozumím, na ochraně životního prostředí a lidských práv. Znáte mé názory, moji kvalifikaci, víte, s čím do Senátu jdu.

Pražská témata

6. Svoz bioodpadu zdarma

Navrhnu, aby byl bioodpad svážen zdarma, jako je tomu u vytříděného skla, papíru a plastů. Pražané tak ušetří na poplatcích za odpad až 40 % nákladů. Bioodpad je cenná surovina pro kompost.

Atraktivnější MHD Jízdenka 24/24

Kdekdo navrhuje městskou hromadnou dopravu zdarma. Pro mne je racionální zvýšit atraktivitu MHD sloučením tří současných (a zbytečných) typů jízdenek do jedné – 24 Kč na 24 hodin.

Malostranské náměstí bez aut

Budu bojovat za zrušení parkoviště na Malostranském náměstí. Poslanci a senátoři by měli jezdit do práce tramvají nebo na kole.

Ochráním Suchdol před letadly a auty

Pomohl jsem Suchdolu, když jsem byl ministrem životního prostředí, budu pomáhat i v roli senátora.

Kompletní program

V Senátu chci pracovat hlavně na tématech, kterým se dlouhodobě věnuji a kterým rozumím, tedy na ochraně životního prostředí a lidských práv.

Jsem politikem od roku 1989. Byl jsem u zrodu Občanského fóra, později jsem vedl Stranu zelených a stal se vícepremiérem a ministrem životního prostředí. Mé názory a principy jsou neměnné, hájím je i dnes jako předseda Liberálně ekologické strany (LES), kterou jsem nedávno založil. Kandiduji, protože vidím, že životní prostředí a lidská práva nemají v Senátu silného obhájce. Mám politickou zkušenost, znám prostředí Senátu z doby, kdy jsem byl ministrem životního prostředí. Vím, co chci v Senátu prosadit – mám připraveny konkrétní návrhy změn zákonů. Budu-li zvolen, budu šest let pracovat i na zlepšení kvality života ve Vaši městské části, budete se na mne moci přímo telefonicky či mailem obracet s Vašimi podněty a návrhy. To je má představa poctivé práce senátora.

Zajímavé čtení přeje,
Martin Bursík, Váš kandidát do Senátu

Lidská práva a zahraniční politika

Ochrana lidských práv se stala po roce 1989 základem naši zahraniční politiky. Svět obdivoval, s jakou elegancí jsme dokázali povalit komunistický režim a zvolit prezidentem disidenta. Zejména Václav Havel pomohl naši zemi vytvořit obraz principiálního ochránce lidských práv. Měli jsme důvod být na naši zemi hrdi. Auta či pivo umí ve světě vyrábět kdekdo, ale být pevný a neohnout se před totalitními režimy, se od nás mohl svět učit. Jenže současný premiér a vláda se od této zahraniční politiky distancují, ustupují Putinově agresi, klaní se před čínskými komunisty a pokoušejí se dohodnout obchod výměnou za „nevměšováním se do vnitřních záležitostí Číny“, tj. mlčením o porušování lidských práv v Číně. Takový odklon od principiální politiky je nepřijatelný, ostudný a navíc nám bere samu podstatu naši identity.

Proti hrozbě Ruska

Rusko je se svými imperiálními sklony naší největší bezpečnostní hrozbou. Jeho mocenské zájmy se opírají o oprášenou Brežněvovu doktrínu omezené suverenity. Putin znovu definuje „sféry vlivu“ a považuje za „legitimní zájem“ Ruska ovlivňovat či vetovat rozhodnutí o geopolitické orientaci jeho bývalých států Sovětského svazu či jeho satelitů. Okupace části Ukrajiny ruskou armádou byla porušením mezinárodního práva a demokratický svět se z principiálních důvodů nesmí s tímto aktem smířit. V polovině března jsem vyzval (spolu s Lubošem Dobrovským, Mirkem Štětinou a Michaelem Kocábem) premiéra Sobotku, aby v Evropské radě požadoval uplatnění sankcí proti Rusku. Premiér výzvu odmítl. Postupné rozšiřování sankcí ze strany EU a USA ukazuje, že požadavek byl správný. Evropa by měla vzkázat ruské „elitě“, že její byznys na Západě, kam cestují, kde nakupují, studují a mají účty, skončí. Zostření sankcí by měl doprovodit „Evropský plán energetické nezávislosti na Rusku“, aby Putin nemohl dále vydírat Evropu plynem a ropou. ČR by měla podpořit vybudování základny NATO v Polsku a zajištění rotace jednotek NATO v ohrožených Pobaltských republikách. Demokracie a svoboda mají nevyčíslitelnou hodnotu. Česká vláda při ochraně demokracie a svobody selhává: odmítání sankcí s poukazováním na zaměstnanecká místa ve firmách vlastněných ruským kapitálem či požadování kompenzací pro zemědělce v důsledku evropských sankcí nepomáhá společné evropské politice, ale Putinovi. V Senátu budu vystupovat principiálně na obranu lidských práv, svobody a demokracie.

Češi Tibet podporují!

Tibet měl v ČR vždy silného zastánce. Jeho Svatost dalajláma přijel do Československa na vůbec první zahraniční návštěvu na pozvání hlavy státu. S Tibeťany nás spojuje řada historických paralel: okupace, nesvoboda, exilové vlády i hořící lidské pochodně. Tibet potřebuje solidaritu demokratického světa. Od čínské okupace v r. 1950 zde v jejím důsledku zahynulo 1,2 mil. lidí a od roku 2009 se sebeupálilo 126 Tibeťanů. Nyní však česká vláda oznámila, že se přestane vměšovat do vnitřních záležitostí komunistické Číny a distancovala se od tibetské exilové vlády. Jako spoluautor petice za zachování podpory Tibetu, kterou podepsalo více než 15 tisíc lidí, odmítám změnu politiky vůči Tibetu. Jsem přesvědčen, že největší odpovědnost za ochranu lidských práv nesou právě ty země, které mají v paměti komunistickou totalitu.

Životní prostředí

Péče o životní prostředí odráží míru vyspělosti a odpovědnosti společnosti. V České republice se téma životního prostředí v posledních letech téměř vytratilo ze společenské diskuse. Převládla a priori nedůvěra k ekologickému směřování země, pragmatismus a nezodpovědnost. Namísto, aby nás zákony stále více a kvalitněji chránily před prachem v ovzduší, zastavováním krajiny, ničením přírody a plýtváním surovinami, dochází paradoxně k jejich změkčování. Proto budu v Senátu prosazovat politiku a zákony, které postupně vyvedou Českou republiku z periferie mezi hlavní tahouny ochrany životního prostředí v EU. Modernizace země bude základem budoucí konkurenceschopnosti a dlouhodobé prosperity. Kandiduji s konkrétními návrhy, které přispějí ke snížení prachu a hluku v pražských ulicích, zatraktivnění veřejné dopravy, snížení nákladů domácností na odvoz odpadu a odstranění byrokracie při povolování domácích čistíren odpadních vod.

Domácí čistírny odpadních vod bez byrokracie

Na čistírny odpadních vod větších obcí a měst nad dva tisíce obyvatel šla největší část peněz z Operačního programu životní prostředí. Nedostalo se však na malé obce a rekreační objekty. V malých obcích proto stále splašky stékají do potoků a rybníků, které trpí znečištěním a zarůstáním. Doposud nikdo nenabídl pro tyto obce alternativu. Technologie domácích biologických čistíren odpadních vod přitom pokročily tak daleko, že jimi vyčištěnou vodu lze používat na zalévání zahrad. Jenže zákony vyžadují pro výstavbu domácí čističky stále stavební povolení, povolení podniků Povodí a další nesmysly, které majitele nemovitostí od investice odrazují. Navíc neexistuje celostátní dotační program, který by pomohl malým obcím tak, jako pomohl těm velkým.

Předložím novelu zákona, který kompletně zruší povolovací procesy pro malé domácí čistírny odpadních vod a navrhnu Ministerstvu životního prostředí připravit program dotací na domácí ČOV pro trvale bydlící i chalupáře.

Předložím novelu zákona o ochraně ovzduší

Znečištěné ovzduší a s ním spojená onemocnění a úmrtí jsou největším problémem životního prostředí u nás. Od roku 2000 se kvalita ovzduší nezlepšuje. Podle platné legislativy mohou být Evropané vystaveni překročeným limitům znečištění jen 35 dní za celý rok. Pražané vyčerpají svých 35 “špinavých” dní již začátkem dubna, lidé v Moravskoslezském kraji již koncem února. Po zbytek roku pak dýchají vzduch, jehož kvalita nesplňuje dané imisní limity.

V roce 2009 jsem z pozice ministra životního prostředí prosadil novelu zákona, která umožnila postiženým krajům uložit velkým znečišťovatelům přísnější limity pro jejich vypouštění, než bylo minimum do té doby stanovené zákonem. K imisním limitům přibyla závazná hodnota pro prachové částice PM10. Nová vyhláška o smogu pak v případě smogové situace umožnila krátkodobé omezení provozu významných zdrojů emisí, včetně silniční dopravy. Připravili jsme také nový komplexní návrh zákona o ochraně ovzduší, který řešil i problematiku domácích topenišť. Jenže ČEZ si za Fischerovy vlády prosadil možnost stanovené limity vyměňovat mezi svými zařízeními v republice a parlament (včetně Senátu) letos tuto výjimku rozšířil na všechny znečišťovatele. Bývalý ministr životního prostředí Chalupa pak zrušil zpřísněné limity prachu pro velké znečišťovatele, prosadil zmírnění pravidel pro vyhlašování smogu, odpískal kontrolu domácích kotlů a v Senátu dohodl nefunkční systém poplatků zvýhodňující největší znečišťovatele.

Navrhnu novelu, která odstraní změkčení zákona o ovzduší a výjimky. Navrhnu postupné navyšování poplatků za znečištění s cílem motivovat podniky k přechodu na moderní čistší technologie a způsob kontroly lokálních topenišť na uhlí, který se neúspěšně hledá již pět let.

Budu chránit půdu

Každý den zmizí v důsledku zastavění 7,5 ha půdy, hlavně kvůli těžbě nerostů, velkoskladům, silnicím, továrnám a rodinným domům. To zhoršuje dopady povodní, protože se snižuje schopnost krajiny zadržet vodu. V roce 2011 došlo ke zvýšení poplatků za zábor kvalitní půdy ze zemědělského půdního fondu na základě novely zákona, kterou jsme připravili na Ministerstvu životního prostředí v roce 2009. Jenže Senát navrhl vrátit poplatky zpět na úroveň roku 1992. Tím by ztratily motivační funkci a zábory půdy by znovu dramaticky narostly. Senátoři dokonce navrhli snížit platby za zábory nejcennější krajiny v ochranných pásmech léčivých zdrojů a minerálních vod a v národních parcích. Zato nová skladiště a průmyslové závody měly platit nejméně. Ve sněmovně byl návrh upravován, ale zatím se jej naštěstí nepodařilo schválit.

Budu prosazovat nástroje ke snižování ztráty cenné zemědělské půdy. Schválí-li Sněmovna vadnou novelu zákona, předložím v Senátu její opravu.

Pražská témata

Podpořím zrušení parkoviště na Malostranském náměstí

Na jednom z nejkrásnějších náměstí Prahy, na Malostranském náměstí, přímo na úpatí chrámu svatého Mikuláše, je parkoviště pro auta. Parkoviště nejen hyzdí náměstí, ale také přispívá ke zhoršení dopravní situace v centru. Každý jen trochu věci znalý ví, že západní velkoměsta chrání centra měst od aut a snaží se lidi motivovat k využívání hromadné dopravy. Parkoviště na Malostranském náměstí naopak láká návštěvníky, aby zajeli svými auty do samého srdce Prahy.

Náměstí by mělo sloužit k odpočinku a k potkávání se obyvatel Malé Strany. Poslanci, kteří využívají část parkoviště, mohou parkovat v podzemních parkovištích anebo ještě lépe: jezdit do práce tramvají či na kole. Navrhnu, v souladu s více než 5 500 občany, kteří podepsali petici za odstranění parkoviště, aby Rada hl. Města Prahy vypověděla nájemní smlouvu na parkoviště, vysadila na náměstí stromy a vytvořila tak prostor pro potkávání se občanů této městské části.

Budu bránit Suchdol před dálničním okruhem a hlukem letadel

Občané Suchdola, Sedlce a Dolních Chaber jsou dlouhodobě ohrožováni plánem na vedení dálničního okruhu skrze místa, kde žijí. Dalším ohrožením jejich kvality života je hluk z leteckého provozu pocházejícího z plánované nové paralelní dráhy letiště Václava Havla. Silniční okruh má chránit centrum města před tranzitní dopravou a měl by být veden v koridoru vzdálenějším od centra. Alternativu vedení poblíž Řeže u Prahy jsme ověřili nezávislou studií v době, kdy jsem byl ministrem životního prostředí. Stejně tak plánování další vzletové dráhy letiště Václava Havla se jeví jako nesmyslné. Počet letů dlouhodobě stagnuje i přesto, že se zvyšuje počet cestujících. Letecké společnosti totiž optimalizují obsazenost letadel.

Pomohl jsem Suchdolu v době, kdy jsem byl ministrem životního prostředí, budu pomáhat ze všech sil i v roli senátora. Budu úzce spolupracovat se starostou a městským zastupitelstvem nad definitivním zastavením obou škodlivých záměrů.

Doporučím zvýšit atraktivitu MHD jízdenkou 24/24 (24 Kč s platností 24 hodin)

Praha má v principu kvalitní systém městské hromadné dopravy. Přesto, v centru města by měla rozšířit tramvajové tratě (Václavské náměstí, Na Příkopě) a případně doplnit slepá místa ekologickými minibusy. Tarifní politika by měla lákat Pražany více k využívání MHD. Krátká doba platnosti běžné jízdenky je pro mnoho cestujících nevýhodná.

Navrhnu vedení města zvýšení atraktivity MHD jednotnou jízdenkou 24/24, která nahradí stávající tři typy jízdenek, zjednoduší systém a tím jej i zefektivní efektivity. Vzhledem k tomu, že jednotlivé jízdenky používá pouze cca 11 % cestujících, tj. méně než 140 tis. cestujících ročně, budou ekonomické dopady sníženého výnosu zanedbatelné, navíc budou kompenzovány sníženými transakčními náklady na tisk a distribuci jízdenek.

Tunel Blanka musí pomoci ochránit centrum Prahy

Moderní městská politika západních metropolí chrání centrum města a nabízí atraktivní hromadnou dopravu kombinovanou s cyklostezkami. Dnešní stav je takový, že kolony aut brání tramvajím v jízdě a MHD tak ztrácí na konkurenceschopnosti.

Po otevření městského okruhu s tunelem Blanka by mělo město ztížit „zkracování“ si cesty přes centrum těm, kteří pouze projíždějí. To se týká obou nábřeží podél Vltavy v centru. Rezidentům, dopravní obsluze, vozům záchranných sborů, taxi a dalším by byl průjezd umožněn. Stejně tak by mělo dojít k omezení intenzity dopravy na Magistrále např. zúžením vozovky.